Aan de Monitorkerngroep is een reactie gevraagd over wat ze tot nu toe van het proces vinden, zie de brief hieronder.

Bericht van de Monitor Kerngroep G1000

Het Burgerbesluit, wat is het en hoe kwam het tot stand.

Inmiddels is het bijna 3,5 jaar geleden dat Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad in het kader van het stimuleren van burgerparticipatie in het democratisch proces, besloten tot het organiseren van burgerraadpleging middels het concept G1000. Door een loting werden zo’n 10.000 willekeurige Heerenveense burgers uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de burgertop op 9 februari 2019. 400 deelnemers reageerden waarvan zich 223 inschreven voor meerdere bijeenkomsten en workshops waarin hun gevraagd werd een visie te geven op de kwaliteit van het centrum van Heerenveen. Hieruit kwamen 47 voorstellen, die door een voor één dag aangestelde burgerraad bestaande uit 118 deelnemers, op 25 mei 2019 werden aangenomen. De daaruit door de gemeente ontwikkelde Centrumvisie werd door de gemeenteraad op 16 december 2019 unaniem zonder aanpassingen aangenomen. Het was duidelijk dat de raad de voorstellen van de burgers serieus neemt en er ook verder mee wilde gaan.

Hoe is het Burgerbesluit geborgd.

Om er voor te zorgen dat het Burgerbesluit correct uitgevoerd wordt, hebben van de oorspronkelijke deelnemers zich 44 deelnemers aangemeld om de vorderingen van het Burgerbesluit te bewaken. Zij vormen de Monitorgroep G1000 waaruit 9 personen het dagelijks bestuur vormen; de Monitor Kerngroep. Deze Monitor Kerngroep vergadert één keer per maand en toetst de ontwikkelingen of zij voldoen aan het Burgerbesluit.

Ondanks Corona is zij toch in staat geweest om zowel digitaal als fysiek te vergaderen en gevraagd en ongevraagd advies te geven in voorstellen.
Inmiddels is de Monitor Kerngroep vertegenwoordigd in alle overleggen annex met het Burgerbesluit te weten;
• Het Projectteam Centrumplan Heerenveen zijnde de ambtelijke stuurgroep.
• De Klankbordgroep bestaande uit stakeholders en centrumbewoners.
• Overleg met de Projectmanager (soms vergezeld door de Wethouder)

Door onze afvaardiging in deze overleggen blijft de Monitorkerngroep op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen. Van alle bijeenkomsten worden notulen gemaakt en deze worden naar alle leden van de Monitorgroep gestuurd. De volledige Monitorgroep komt 2x per jaar bijeen.
Uiteraard onderhouden we ook contact met B&W en raadsfracties.

Wij rekenen het nadrukkelijk tot onze taak onderzoek naar plannen te doen en gevraagd of ongevraagd B&W, de gemeenteraad en ambtenaren te adviseren. In onze contacten met de Wethouder verantwoordelijk voor de uitwerking van de Centrumplannen Heerenveen en de ambtelijke organisatie is duidelijk gebleken, dat men dat ook van ons verwacht en dat het gewaardeerd wordt.
Uiteraard zouden we graag zien dat de plannen wat sneller ten uitvoer zouden komen, maar we hebben er ook begrip voor dat zorgvuldigheid en wettelijke regelgeving de nodige tijd vragen. Ook de financiële positie van de gemeente speelt een rol in het tempo. Niet alles kan tegelijk in uitvoering genomen worden.
Inmiddels is de kade aan het Breedpad gerealiseerd, is er een Stegenplan, Fietsplan, Parkeervisie, Detailhandel & Horecavisie en zijn van het in ontwikkeling zijnde Centrumplan-Oost de eerste concrete planresultaten te zien.

Omdat we momenteel in de fase zitten van besluitvorming, in verband met de verdere uitwerking van het Centrumplan-Oost, heeft de Monitor Kerngroep in de afgelopen weken alle culturele Instellingen bezocht om te onderzoeken wat daar leeft met betrekking tot beleid, samenwerking en huisvesting.
Dit heeft geresulteerd in een op 1 maart jl. verzonden brief aan B&W en de gemeenteraad waarin de bevindingen zijn vastgelegd en aanbevelingen worden gedaan om een meerjaren-visie te ontwikkelen voor het cultuurbeleid en de huisvesting van culturele instellingen.

Oproep
Al met al veel interessant werk waar de mensen van de Monitor Kerngroep veel tijd in steken. Wij zoeken voor de Monitor Kerngroep versterking opdat we de werkzaamheden over meer mensen kunnen verdelen. Wilt u een bijdrage leveren door u in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de centrumplannen Heerenveen, stuur dan een e-mailbericht aan onze secretaris.( secretaris.kerngroepg1000hveen@gmail.com )

Monitor kerngroep G1000